Försäljningsvillkor
1. Tillämplighet
Dessa allmänna leveransbestämmelser äger tillämpning i den
mån ej ändring eller tillägg gjorts genom skriftlig överenskommelse
mellan parterna.

 
2. Offert
Säljarens anbud gäller 8 dagar om annat ej anges, dock med
förbehåll för mellanförsäljning. Kostnader för provningar och
certifikat som lämnas efter begäran innefattas i offerten endast
om detta är särskilt angivet.

 
3. Orderbekräftelse
Säljarens skriftliga orderbekräftelse är bindande för köparen om
eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart.

 
4. Toleranser m.m.
För toleranser med avseende på dimension, längd, vikt mm
liksom säljarens rätt till över- och underleverans gäller av branschen
allmänt tillämpade normer för respektive varuslag om
annat ej angivits. Av säljaren uppgivna styckevikter är ungefärliga.
Prov är att betrakta som typprov om annat ej avtalats.

 
5. Pris
Om annat ej avtalats skall köparen erlägga det pris som säljaren
på leveransdagen tillämpar på det slags gods avtalet avser.
Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande
mervärdesskatt.
Införes efter avtalets ingående för godset export- eller importavgift,
skatt eller annan liknande pålaga eller sker ändring härav
eller ändras råvarupris eller valutakurs får, även om pålagans
införande eller ändring eller råvaruprisets eller valutakursens
ändring inte har beaktats i avtalet, säljaren ändra priset i motsvarande
mån.

 
6. Leverans
Om inte annat avtalas sker leverans fritt å bil angiven leveransadress
mot erläggande av frakttillägg.

 
7. Emballage
För produkter som ej klarar transport utan skydd tillkommer
kostnad för emballage, alternativt sker transport oskyddat på
köparens risk.

 
8. Betalning och dröjsmålsränta
Betalning skall vara säljaren tillhanda senast 30 dagar efter
fakturadatum. Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras
dröjsmålsränta enligt räntesats som med tolv procentenheter
överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbanksdiskonto. Vid
diskontoförändring ändras dröjsmålsräntan med verkan från
följande månadsskifte. Om köparen underlåtar att, av orsak
som inte säljaren bär ansvaret för, ta emot godset på fastställd
dag, skall betalning ändå erläggas som om leverans har skett
enligt avtalet. Har köparen inte betalat inom tre månader från
förfallodagen, har säljaren rätt att häva avtalet genom skriftligt
meddelande till köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsräntan,
rätt till ersättning för den skada han lidit genom dröjsmålet.

 
9. Insolvens
Finns det skälig anledning antaga att köparen inte kommer att
fullgöra sin betalningsskyldighet, äger säljaren rätt att kräva
kontant betalning eller att godtagbar säkerhet ställs. Sker inte
detta utan dröjsmål, äger säljaren utan skadeståndsskyldighet
häva avtalet såvitt avser ännu inte levererat gods.

 
10. Äganderättsförbehåll
Levererat gods förblir säljarens egendom till dess det blivit fullt
betalt. Accept eller annan förbindelse anses inte som betalning,
förrän den helt inlösts.

 
11. Avisering om försening
Finner part, att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans
eller mottagande av godset eller framstår sådan försening som
sannolik, skall motparten utan dröjsmål underrättas. Vidare
skall den tidpunkt då leverans beräknas kunna fullföljas angivas.
Vad ovan sagts gäller även i leverans ingående delleveranser.

 
12. Hävning vid försening
Medför aviserad eller inträffad försening av leverans eller
mottagande väsentlig olägenhet, äger den av parterna som ej är
ansvarig för förseningen skriftligen häva avtalet. Om förseningen
avser endast enstaka gods i leveransen, får hävning endast
ske beträffande detta gods och med det samma förbundet gods.
Om leverans uppskjuts till följd av omständigheter som angivits
i punkt 19 äger dock säljaren uppskjuta efterföljande leveranser
i motsvarande mån.
Avser aviserad eller inträffad försening leverans av gods som är
tillverkat efter köparens anvisning och/eller gods av sådant slag
som säljaren normalt inte lagerför och köparen insåg eller bort
inse detta, äger köparen dock häva endast om förseningen är
väsentlig och om köparen kan få leverans av försenat gods från
annan än säljaren före av denne aviserad tidpunkt för leverans.
Utnyttjar part ej utan oskälig dröjsmål sin rätt att häva avtalet,
skall i avisering om dröjsmålet angiven tidpunkt för leveransen
anses som ny leveranstid.
Hävs avtalet på grund av aviserad eller inträffad försening, har
part ej annan rätt till ersättning för skada än vad som sägs i
punkt 13.

 
13. Skadestånd vid försening/hävning
Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om
särskild skriftlig överenskommelse där om träffats.
Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast
två månader efter det att leveransen rätteligen skulle ha ägt
rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.
Eventuellt skadestånd av vad slag vara må är begränsat till belopp
motsvarande säljarens faktura för det aktuella köpet.

 
14. Mottagningskontroll
Packsedel skall åtfölja godset.
Köparen skall vid godsets ankomst undersöka detta med efter
godsets art och leveranssätt anpassad omsorg. Då godset på
grund av emballagets art eller annan orsak ej omedelbart kan
bli föremål för undersökning, skall mottagningskontrollen dock
omfatta packsedel, antal kolli (förpackningsengheter), varuslagsuppgifter
på förpackningen samt utifrån synliga skador.
Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset användes,
skall mottagningskontroll utföras med efter godsets art anpassad
omsorg.

 
15. Reklamation vid brist eller skada
Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under
transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet
med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Där
jämte skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas.
Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets
mottagande, skall omgående anmälas till fraktföraren och
säljaren. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan efter
avemballering.
Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla
uppgifter om bristen eller skadans art och omfattning.
Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar
han rätten att framställa anspråk på grund av felet.

 
16. Säljarens ansvar för fel i godset
Säljaren skall inom skälig tid i eget val antigen avhjälpa fel i
godset eller leverera nytt gods i stället för felaktigt. Säljarens
åtagande omfattar dessutom att svara för erforderliga transporter
av felaktigt eller utbytt gods, men inte för kostnader på
grund av att godset använts.
Underlåter säljaren att inom skälig tid avhjälpa felet eller leverera
nytt gods i stället för felaktigt äger köparen rätt att fordra
avdrag på köpeskillingen, eller om kvarstående fel är väsentligt,
häva köpet såvitt avser felaktigt gods och gods som har samband
därmed.
Förutsättning för säljarens ansvar vid fel är att godset hanteras
fackmässigt och används för avsett ändamål.
Fel, som är märkbart vid mottagningskontroll, skall reklameras
utan dröjsmål innan godset används. I annat fall skall fel reklameras
utan dröjsmål efter det att de märkts och innan godset
använts.
Sker inte reklamation enligt ovan, förlorar köparen rätt att
framställa anspråk på grund härav.
Säljaren ansvarar inte för felaktigt gods, som köparen inte reklamerat
inom tre månader från leveransen.
Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen
kan inte göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och
har därutöver ej annan rätt än som anges i första stycket, d v s
inte rätt till ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt
skada. Ej heller äger köparen rätt till ersättning för skada på
annan egendom än det försålda godset eller för personskada
och förmögenhetsskada i annan utsträckning än vad som gäller
enligt lagstiftning.

 
17. Ansvar för sakskada orsakat av godset
Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren
åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller
förlust, som säljaren inte ansvarar för gentemot kunden enligt
andra och tredje styckena i denna punkt.
Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar
• a) på fast eller lös egendom om skadan inträffar då godset är i
köparens besittning, eller
• b) på produkter framställda av köparen eller på produkter i
vilka köparens produkter ingår, eller för skada på fast eller lös
egendom som dessa produkter orsakar på grund av godset.
Säljaren ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven
vinst eller annan ekonomisk följdförlust.
Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han
gjort sig skyldig tillgrov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på
ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall
andra parten genast underrättas härom.

 
18. Information och service
All information i form av kataloguppgifter eller underrättelser
från säljarens personal före eller efter avtalsslutet lämnas utan
förbindelse. Säljaren fritar sig från allt ansvar för levererad
varas lämplighet för avsett ändamål, såvida inte garanti häröver
skriftligen lämnats. Motsvarande gäller för sådan teknisk service
som säljaren kan lämna köparen i fråga om användningen av
varan efter leverans.

 
19. Befrielsegrunder
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder
om de inträffar sedan avtalet slutits och avsevärt försvårar dess
fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som
parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering
eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning,
rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp,
knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation
av större arbetsstycken, inskränkningar i frågor om drivkraft
samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör,
som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna
punkt. Det åligger part, som önskar åberopa sådan omständighet,
som avses ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den
andra parten om uppkomsten där av liksom om dess uppgörande.
Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera
parten häva avtalet till den del dess fullföljande försvårats av
omständigheter som ovan nämnts.

 
20. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall - om tvisten avser mer än
20 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring - avgöras av
skiljemän enligt vid den tidpunkten gällande svensk lag om
skiljemän. Säljaren äger dock rätt att driva in obetald fordran på
köpeskilling genom betalningsföreläggande eller genom talan
vid allmän domstol.

 
21. Tillämplig lag
På slutet köpeavtal och därur härflytanderättsförhållanden skall
svensk lag, med undantag för lagen (1987:822) om internationella
köp, vara tillämplig.